Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján Kardos Zsolt (Székhely: 7086 Ozora, Hunyadi utca 4.; Telephely: 7086 Ozora, Koppány utca 33. hrsz.:669), (továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF–nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Szerződés kizárólag a Vendég online (weboldal; szálláskereső weboldal, email) leadott foglalásának a Szolgáltató általi megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. A szerződés létrejöttéhez a nyilatkozat (regisztrációs adatlap) aláírt és bemásolt okiratának megküldése szükséges.

3.2. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett Vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A Vendégházban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni, ettől későbbi időpontú szálláshely elfoglalásra is van lehetőség, amennyiben ezt a Szolgáltató írásban a foglalás során jóváhagyja.

4.2. A Vendégnek a Vendégházat az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

4.3. A Vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a Vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a Vendégház árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1. A Vendégház mindenkori árai a Vendégház honlapján kerülnek feltüntetésre.                    

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: kedvezmények) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t és az idegenforgalmi adót.

6.4. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget a foglalást követő 1 munkanapon belül, banki átutalással küldi meg a szolgáltató részére.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.boglya-okohaz.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött foglalás, vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

7.4 Ajándékutalvány elfogadása: A szállás-szolgáltatásra vonatkozó utalványok kizárólag az érvényességi idejükön belül, a szabad időpontok függvényében használhatóak fel, azok készpénzre nem válthatóak, és azok nem hosszabbíthatóak meg akkor sem, ha a vendég által kívánt időszakban nincs szabad foglalási lehetőség.

8. Lemondási feltételek

Amennyiben a Vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

– 100%-a kerül visszatérítésre, amennyiben a lemondás az érkezés időpontját megelőző 7 napon túl történik

– 50%-a kerül visszatérítésre, amennyiben a lemondás az érkezés időpontját megelőző 7 napon belül történik

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke banki átutalással fizethető.

9.2. A foglalás véglegesítéséhez szükséges 100% előleg.

Cégnév: Kardos Zsolt 
Bankszámlaszám: 71800211-91620652

A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a foglalási számot és nevet.

9.3. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató a foglaláskor a megadott adatokat veszi alapul. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám) szerepelnek a számla „Vevő” rovatában. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni.

10. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott vendégházat, illetve a Szolgáltató által biztosított eszközöket;

– a Vendég a Vendégházat a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

11. A Vendég jogai

11.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a Vendégház szokásos, rendeltetésszerű használatára.

11.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet: foglalá[email protected]

12. A Vendég kötelességei

12.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a foglalás elküldésétől számított 1 munkanapon belül.

12.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, kérni kell a Szolgáltató hozzájárulását.

12.3. A Vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Vendégházban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

12.4. A szemetet a Vendégház területén, illetve a Vendégházban elhelyezett szelektív szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A Vendégházból bútorokat kivinni, áthelyezni tilos.

12.5. A Vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.

12.6. A Vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a szobákat is), beltéri közösségi területein, illetve közvetlen közelében tilos a dohányzás. A dohányzás csak a kijelölt dohányzó helyen lehetséges. A vendégek, illetve a Vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles ezen szabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

12.7. Tűz esetén a Szolgáltatót és a Tűzoltóságot kérjük haladéktalanul értesíteni.

12.8. Tűzijáték és egyéb pirotechnikai eszköz használata a Vendégház teljes területén tilos.

12.9. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Vendégházában.

12.10. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13. Állatok behozatala

13.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat behozatala engedélyezett az alábbiakat figyelembe véve.

13.2. A háziállat a vendégházba történő bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját a helyszínen köteles megfizetni. Vakvezető kutyákat vendégeink díjmentesen hozhatják a Vendégházunkba.

13.3. A szolgáltató vendégei számára 5 000 Ft/éj/háziállat felár megfizetése mellett teszi lehetővé háziállatok elszállásolását.

14. A Szolgáltató kötelessége

14.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

14.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

15.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

15.3. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

16. Titoktartás

16.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

17. Vis major

Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

18. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog a magyar, eljáró bíróság- a szolgáltató székhelye szerinti bíróság.

18.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló Vendégház található.

18.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

18.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

19. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig.

ÁSZF letöltése